Projekt Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej!

PROJEKT ZAKOŃCZONY W DNIU 30.09.2023 R. 

Zapraszamy do udziału w projekcie Łódzkie Centrum Opieki Środowiskowej! Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2023 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Pomocy Wykluczonym „Płomyk” oraz firmę Kłos Sp. z o.o. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu: 810 762,50 zł
Kwota dofinansowania: 729 682,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: 09 – IX Włączenie społeczne; Numer i nazwa Działania dla Osi: 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Numer i nazwa Poddziałania: 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Celem projektu jest skierowanie pomocy w formie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz dostarczanie posiłków do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym starszych i/lub z niepełnosprawnościami), zamieszkujących powiaty: Łódź, łódzki 

wschodni oraz zgierski. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności usług społecznych dla 24 osób, wspierając także proces dezinstytucjonalizacji – pozwolą na utrzymanie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w środowisku domowym, zapobiegając ryzyku ich umieszczenia w placówkach całodobowych. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej IX: Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

Grupę docelową stanowić będą 24 osoby (15 K, 9 M), które są osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wymagają działań w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Będą to osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności lub zakwalifikowane jako potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na podstawie kryterium określonego w regulaminie projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców lub osób pracujących/osób uczących się w powiatach: Łódź, łódzki wschodni oraz zgierski, przy czym Lider i Partner obejmą pomocą 8 osób (5K, 3M) z powiatu łódzkiego wschodniego, 16 pozostałych zamieszkiwać będzie natomiast Łódź lub powiat zgierski (10 K, 6 M). Projekt adresowany jest m.in. do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, u których zdiagnozowana zostanie dodatkowo potrzeba korzystania z posiłków, sporządzanych przez osoby trzecie, a niebędące członkami rodziny UP lub jego otoczenia. Przewiduje się objęcie wsparciem w postaci zapewnienia posiłków połowy wszystkich uczestników projektu (7 K, 5 M). 

Wśród UP będą osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby, u których występują choroby bądź zaburzenia psychiczne. Żaden rodzaj niepełnosprawności nie będzie dyskwalifikował do uczestnictwa w projekcie.